Bethlehem United Methodist Church
7539 Patrick Henry Highway (Rt 151)
Roseland, VA 22967
 (434) 277-5006